Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

Abychom vám mohli kvalitně a efektivně poskytovat naše služby, nachystali jsme pro vás tyto obchodní podmínky. Ty nám pomáhají určit část obsahu kupních smluv které bychom jinak stěží podepisovali s každým kupujícím zvlášť. Přitom platí, že pokud obchodní podmínky stanoví něco jiného než smlouva, má smlouva vždy přednost.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2021

Naše společnost

Psí Park s.r.o.
Rudice 164
687 32 Rudice
IČ: 06198660
Email: info@psipark.cz
Telefon: +420 777 967 582
Nejsme plátci DPH

(dále jako „poskytovatel“)

V textu se dozvíte

 1. Vysvětlení jednotlivých důležitých pojmů
 2. Jakým způsobem s námi smlouvu uzavíráte
 3. Jaké je kurzovné a jaké jsou naše platební podmínky
 4. Jakým způsobem budou naše služby realizovány
 5. Jak postupovat, pokud bude dodaná služba vykazovat vady a jak uplatnit záruku
 6. Informace o nemožnosti odstoupit od smlouvy a sjednání náhradníka
 7. Jakým způsobem chráníme a zpracováváme vaše osobní údaje
 8. Jakou máme provozní dobu
 9. Jak a kam je možné si navzájem doručovat
 10. Na koho se obrátit v případě sporu

Důležité pojmy

Kupující
– je ten, kdo si od nás kupuje naše služby. Kupující může být buď spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel
– je každý, kdo s námi uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo výkon svého povolání
Podnikatel
– kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Platí, že pokud uvedete v objednávce s námi své identifikační číslo platí pro vás pravidla určená těmito obchodními podmínkami pro podnikatele.
Eshop
- je internetový obchod, provozovaný na našich internetových stránkách https://psipark.cz/
Služby
– služby, které poskytujeme jsou službami o využití volného času, neboť je při nich poskytováno vždy plnění v určitém termínu nebo době. Kapacita námi poskytovaných služeb je limitovaná určitým počtem účastníků. Jako takové jsou naše služby službami specifickými a kupující obecně není oprávněn po jejich zakoupení odstoupit od smlouvy. Mezi služby které nabízíme patří semináře, kurzy, víkendovky a tábory.
Semináře
– jednorázové lekce, vyhlašované vždy na konkrétní den a konkrétní čas. Na semináře je možné se přihlásit přes přihlašovací systém.
Kurzy
– periodicky se opakující lekce. Kurz se skládá vždy s určitého počtu lekcí, v předem stanovený den a čas. Na kurzy je možné se přihlásit přes přihlašovací systém.
Víkendovky
– Vícedenní akce konající se mimo cvičebnu, zpravidla trvající od pátku do neděle. Na víkendovky je možné se přihlásit přes přihlašovací systém.
Tábory
– Několikadenní akce se specifickým programem, odehrávající se typicky mimo cvičebnu. Na kurzy je možné se přihlásit přes přihlašovací systém. Specifické podmínky účasti na táborech jsou vždy specifikovány na nabídkové stránce.
Cvičící
– Aktivní účastník se psem
Posluchač
– Aktivní účastník bez psa
Doprovod
– Jedná se o pasivního účastníka, například rodinného příslušníka, který se může účastnit aktivit na víkendovkác a táborech jako divák. Lektor není povinen ho do aktivit zapojit.
Pes
– Pes, pro kterého jsou služby objednány.

Uzavření smlouvy

Abyste mohli zakoupit naše služby, musíte být registrováni v našem eshopu. Součástí registrace je také vyplnění Vašich fakturačních údajů. Tyto můžete v systému kdykoliv změnit.

Smlouvu s námi uzavíráte tak, že si v eshopu vložíte do košíku vybranou službu a potvrdíte odeslání objednávky. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat údaje, které jste do objednávky vložili, abyste mohli vše řádně zkontrolovat.

Uzavření smlouvy poskytovatel kupujícímu vždy potvrdí a připojí odkaz na naše aktuální veřejné obchodní podmínky.

Pokud není dohodnuto jinak požadujeme úhradu kupní ceny před využitím služeb. V případě táborů a kurzů, může být platba rozložena do několika splátek. Tato skutečnost je vždy kupujícímu sdělena prostřednictvím nabídkového formuláře na našem eshopu.

Veškerá prezentace našich služeb umístěna na našich webových stránkách je informativního charakteru. Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (internet, email, telefon) Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena za zboží a platební podmínky

Ceny za zboží jsou smluvní. V našem eshopu najdete vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou, kdy dojde k uvedení chybné ceny (viz 3.6). Ceny jsou konečné včetně dalších daní a poplatků s výjimkou poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikace prostředky na dálku (viz 2.6).

Nejsme plátci DPH.

Cenu za zboží a případné další náklady může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2001243185/2010, vedený u společnosti Fio Banka
 • bezhotovostně platební kartou
 • kreditem účastníka v jeho klientské sekci eshopu
 • jiným způsobem, pokud je dohodnuto

Prezentace našich služeb v eshopu obsahuje informace o těchto službách. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou v eshopu zobrazeny. Tímto ovšem není omezena naše možnost uzavřít s kýmkoli smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Akční ceny platí do vyprodání kapacity při uvedení počtu akčních míst nebo po časově určenou dobu. Uváděná původní cena znamená cenu služeb, za niž jsme předmětné služby nabízeli bez zohlednění slevových akcí v eshopu.

Mohou nastat případy, kdy nebude smlouva uzavřena, a to zejména v případě, kdy kupující objedná služby za cenu uvedenou omylem (tzv. chybná cena), a to přesto, že byla objednávka emailem potvrzena. V tomto případě vás o této skutečnosti budeme neprodleně informovat. Chybná cena je především ta, která je na první pohled nesprávná, chybí v ní nebo přebývá jedna či více cifer apod.

Vyhrazujeme si dále právo prohlásit kupní smlouvu za neplatnou, pokud při objednávce došlo ke zneužití osobních údajů, platební karty, slevového či dárkového poukazu apod. O tomto postupu Vás budeme informovat.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu.

Ohledně platby na základě kupní smlouvy kupujícímu vystavíme fakturu. Tento vystavujeme po uhrazení ceny služeb a zašleme vám jej v elektronické podobě na vaši emailovou adresu.

Realizace služeb

Místem konání seminářů a kurzů je naše cvičebna na adrese Cejl 29/76, 602 00 Brno – Zábrdovice, pokud není stanoveno jinak.

Místem konání táborů je místo uvedené na stránce nabídky v eshopu.

Služby jsou vždy poskytovány pro konkrétního psa. Záměna v osobě cvičícího není pro realizaci konkrétní služby podstatná. Služeb se může zúčastnit pes a max. 4 cvičící. Některých akcí se mohou účastnit také posluchači.

Je možné domluvit pro konkrétní akci psa náhradníka. Změna musí být poskytovateli oznámena alespoň 24 hodin předem.

Kupující, který plně nevyužije celou náplň kurzu, tábora či víkendové, případně nebude účasten kurzu či tábora po celou dobu jeho konání (či vůbec), nemá nárok na slevu z kurzovného, ani na poskytnutí jiného plnění, s výjimkou ustanovení příštího odstavce.

Z části kurzu, který má 10 lekcí, je možné se omluvit, a to celkem z 1 lekce v rámci celého kurzu, alespoň 24 hodin předem. V tomto případě má účastník kurzu právo se účastnit náhradní hodiny, a pokud není k dispozici, bude mu poskytnuta sleva na další kurzy odpovídající hodnotě hodiny v rámci kurzu. Z kurzu, který má pouze 5 lekcí, se není možné omluvit.

Účastník kurzu je povinen dbát pokynů poskytovatele či lektora daného kurzu. Lektor kurzu před začátkem kurzu účastníka ústně informuje o zásadách bezpečnosti a ochraně zdraví. Účastník kurzu nesmí být v době konání kurzu pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek. Toto ustanovení se nevztahuje na požívání alkoholu v přijatelné míře, zejména ve smyslu konzumace občerstvení zajišťovaného poskytovatelem. Při porušení jakékoli povinnosti účastníka kurzu dle tohoto ustanovení obchodních podmínek či porušování dobrých mravů či rušení účasti ostatních účastníků kurzu je poskytovatel či lektor kurzu oprávněn účastníka kurzu z účasti na kurzu vykázat a další účast mu odepřít či znemožnit, a to bez poskytnutí jakékoli finanční či materiální náhrady jeho neúčasti, včetně vrácení kurzovného či jeho části.

Zákazník prohlašuje, že cvičící i pes jsou zdravotně způsobilými k absolvování kurzu. Účastník kurzu je povinen před začátkem kurzu informovat lektora o zdravotních omezeních svých či psa. Poskytovatel ani lektor kurzu neodpovídají za případnou újmu vzniklou účastníkovi kurzu nebo psovi v důsledku porušení této povinnosti účastníka kurzu či nepravdivosti výše uvedeného prohlášení zákazníka.

Poskytovatel uvádí, že neodpovídá za to, zda si pes po absolvování kurzu procvičované znalosti osvojí, a neosvojení vlastností z kurzu nemůže být považováno za vadu dle části 5 těchto podmínek.

Zákazník bere na vědomí, že kurzy nejsou akreditovány jako kurzy vzdělávací, kdy se jedná o formu trávení volného času.

Zákazník se zavazuje zajistit, aby byl účastník kurzu seznámen s obsahem kurzu a veškerými povinnostmi účastníka kurzu vyplývajících ze smlouvy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit v případě své provozní potřeby osobu lektora, a to bez nároku na poskytnutí slevy zákazníkovi.

Minimální počet účastníků jednotlivých akcí je 3. V případě, že není naplněna minimální účast pro konání kurzu, semináře, tábora či víkendovky, služba se v daném termínu ruší. V případě, zrušení konání kurzu dodavatelem, nabídne dodavatel objednateli možnost jiného termínu konání, případně přičte částku za služby objednateli do kreditu v systému eshopu. Pokud objednatel s tímto řešením nebude souhlasit, dodavatel je povinen vrátit objednateli uhrazenou cenu za služby v plné výši, a to do 30 dnů ode dne zrušení akce.

Práva z vadného plnění

V případě, že se v průběhu kurzu vyskytne vada, má kupující v závislosti na povaze této vady, následující práva

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady v případě vady odstranitelné
 • právo na absolvování kurzu, semináře, víkendovky či tábora v náhradním termínu či na přiměřenou slevu z ceny služby
 • či na odstoupení od smlouvy v případě vady neodstranitelné

Vadu může nahlásit jak kupující, tak účastník kurzu. Musí tak ale učinit neprodleně poté, co se o vadě dozví.

Odstoupení od smlouvy

Dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku se na služby související s využitím volného času, tedy na semináře, kurzy, víkendovky a tábory, nevztahuje ochrana spotřebitele ve smyslu práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní, a to ani když byly objednány přes internet.

V případě zrušení účasti na kurzu či semináři objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Z pravidla výše poskytujeme výjimku, a to v případě akcí, na které je vybírána záloha. Kupujícímu, který z takovéto akce zruší svoji účast alespoň 14 dní předem, je účtován pouze stornopoplatek ve výši složené zálohy. V případě pozdějšího, je kupující povinen uhradit celou cenu.

Nemožnost odstoupit od smlouvy nic nemění na situaci, že je kupující oprávněn sjednat si pro danou službu za určitých podmínek náhradníka. (viz 4.4)

V případě zjevné chyby v ceně (viz 3.6), jsme oprávněni od smlouvy odstoupit do 14 dní od jejího uzavření. Tuto skutečnost jsme vám povinni oznámit.

Ochrana a zpracování osobních údajů

V souvislosti s vyřízením vašich objednávek musíme zpracovávat a přechovávat vaše osobní údaje. V této souvislosti si vás dovolujeme odkázat na dokument Zásady ochrany osobních údajů.

Provozní doba

Naše provozní doba je dle objednání.

Doručování

Kupujícímu je doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce případně v jeho uživatelském profilu

Nám můžete doručovat na naši elektronickou adresu: info@psipark.cz případně poštou na adresu sídla: Psí Park s.r.o., Rudice 164, 687 32 Rudice

Vyřizování stížností a případné spory

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy: info@psipark.cz. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám následně zašleme na vaši elektronickou adresu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smluv a nebude možné je vyřešit mimosoudně, budou řešeny výhradně podle práva České republiky s výjimkou mezinárodních smluv a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.