Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Se zřízením registrace na našich stránkách či odesláním objednávky na naše služby potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. V případě registrace nového uživatelského účtu nám udělujete souhlas se zpracováním vašich údajů zaškrtnutím zaškrtávacího pole v registračním formuláři. V případě, že by nastala v těchto podmínkách změna, zveřejníme ji na našich internetových stránkách a zároveň vám novou verzi zašleme na email který jste nám poskytli.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2021

Správce osobních údajů

Psí Park s.r.o.
Rudice 164
687 32 Rudice
IČ: 06198660
Email: info@psipark.cz
Telefon: +420 777 967 582

V textu se dozvíte:

 1. Jaké vaše osobní údaje budou zpracovávány
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovávány
 3. Komu mohou být vaše osobní údaje předány – příjemci údajů
 4. Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat
 5. Jakým způsobem budou vaše údaje zabezpečeny
 6. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva

Rozsah zpracování osobních údajů:

Když nás kontaktujete (telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webových stránek), můžete být požádáni o uvedení určitých údajů o vás nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého bydliště
 • kontaktní adresa
 • obchodní firma
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo nebo e-mailová adresa
 • vaše podobizna na fotografiích a videích z akcí pořádaných správcem

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb našeho výcvikového centra podle smlouvy uzavřené s klientem. Jméno, příjmení a e-mailová adresa mohou být vedle toho využity k zasílání obchodních sdělení ze strany našeho výcvikového centra. Zpracování osobních údajů klienta za účelem zasílání obchodních sdělení může být kdykoliv odmítnuto. Odmítnutí nemá vliv na jiné vzájemné vztahy. E-mail s příslušnou žádostí (odmítnutím) stačí zaslat na admin@psipark.cz a info@psipark.cz nebo jinou adresu, ze které bylo obchodní sdělení zasláno.

Vaše podobizna na fotografiích může být pořízena během akcí výcvikového centra a dále použita k prezentaci na webových stránkách správce jeho sociálních sítích případě při jiných nehonorovaných příležitostech sloužících k propagaci správce. V případě, že si nebudete přát být zobrazeni, jste oprávněni odmítnout. Stačí pokud svoje odmítnutí oznámíte příslušenému lektorovi, a nebo svou žádost (odmítnutí) po pořízení podobizny zašlete na admin@psipark.cz a info@psipark.cz.

Příjemci osobních údajů

Vaše údaje mohou být předány níže vyjmenovaným subjektům. Dbáme na to, aby byly předány vždy pouze ty údaje, které vyžaduje zákon nebo, které jsou v dané situaci potřebné:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Externí zpracovatelé účetnictví, provozovatelé účetního software a jeho údržba
 • Amazon Web Services a Seznam.cz, tedy společnosti, jejichž služby využíváme pro chod webových stránek a emailu
 • Lektoři našeho výcvikového centra

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány podobu existence vaší registrace na našich webových stránkách. V případě odeslání objednávky a uzavření smlouvy na služby našeho výcvikového centra, budou zpracovávány po celou dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi a po dobu případného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Zabezpečení vašich osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů. Přijali jsme opatření k zabezpečení datových úložišť a také úložišť osobních údajů v listinné podobě. Prohlašujeme, že k vašim osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které jste správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů mají klienti, kteří se zaregistrovali na našich webových stránkách, ale doposud nevyužili našich služeb (neobjednali si u nás žádnou službu).

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatníu klientů, kteří u nás objednali některou ze služeb, jelikož osobní údaje klienta jsou pak zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může podat stížnost nám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276